Terms of use

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Những điều khoản sử dụng này (mà dưới đây gọi là quy định này) là những quy định về điều kiện sử dụng những dịch vụ (mà bên dưới đây gọi là dịch vụ này) được cung cấp trên trang web này bởi Malweb Inc. (sau đây gọi là công ty chúng tôi). Người sử dụng (bên dưới đây gọi là người dùng) sẽ sử dụng dịch vụ này theo như quy định này.

 • Điều kiện 1 (Áp dụng)

  Quy định này này sẽ được áp dụng cho tất cả những mối liên hệ về việc sử dụng dịch vụ này giữa người sử dụng và công ty chúng tôi.

  Ngoài những quy định này, công ty chúng tôi có thể sẽ đưa ra những điêu khoản khác nhau liên quan tới dịch vụ này (mà sau đây gọi là Quy định riêng) chẳng hạn như quy tắc sử dụng. Những quy định riêng này sẽ là 1 phần của Quy định này, bất kể tên nó là gì. Nếu những quy định này mâu thuẫn với những điều khoản riêng lẻ của quy định trước đó thì những quy định riêng này sẽ được ưu tiên trừ phi có quy định khác trong những quy định riêng.

 • Điều 2 ( Mục cấm)

  Người dùng không được thực hiện những hành vi bên dưới đây khi sử dụng dịch vụ này

  • Hành vi vi phạm Pháp Luật hoặc phong tục đạo đức công cộng
  • Những hành vi liên quan tới hành động phạm tội
  • Hành vi vi phạm bản quyền, quyền thương hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác có trong dịch vụ, chẳng hạn như nội dung của dịch vụ
  • Các hành động có thể can thiệp vào hoạt động kinh doanh của các dịch vụ của chúng tôi
  • Hành vi truy cập trái phép hoặc cố gắng để làm như vậy
  • Hành vi thu thập hoặc tích lũy thông tin cá nhân liên quan đến người dùng khác
  • Hành vi sử dụng dịch vụ này cho mục đích bất chính
  • Hành vi khiến người dùng khác hoặc các bên thứ ba khác của dịch vụ này bị bất lợi, bị thiệt hại hoặc không cảm thấy không thoải mái
  • Hành vi mạo danh người dùng khác
  • Hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp lợi ích cho các thế lực chống xã hội liên quan đến các dịch vụ của công ty chúng tôi
  • Các hành vi khác mà Công ty chúng tôi cho là không phù hợp
 • Điều 3 (Đình chỉ cung cấp dịch vụ này)

  Nếu công ty chúng tôi xác định rằng có bất kỳ lý do nào sau đây, chúng tôi có thể dừng hoặc gián đoạn việc cung cấp tất cả hoặc một phần của dịch vụ này mà không cần thông báo trước cho người dùng.

  • Trường hợp khi thực hiện kiểm tra bảo trì hoặc cập nhật hệ thống máy tính liên quan đến dịch vụ này
  • Trường hợp việc cung cấp dịch vụ này trở nên khó khăn bởi những tình huống bất khả kháng như động đất, sét đánh, hỏa hoạn, mất điện hoặc thiên tai
  • Trường hợp khi máy tính hoặc đường dây liên lạc bi dừng lại do sự cố
  • Những trường hợp khác mà Công ty chúng tôi xác định rằng rất khó để cung cấp dịch vụ này
  Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ điều bất lợi nào hoặc thiệt hại nào mà người dùng hoặc bên thứ ba phải chịu do đình chỉ hoặc gián đoạn cung cấp dịch vụ này.

   

 • Điều 4 (Khước từ trách nhiệm bảo hành và từ chối trách nhiệm)

  Công ty chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ lỗi hoặc lỗi, lỗi, vi phạm, v.v. liên quan đến Dịch vụ từ các sự kiện hoặc lỗi pháp lý (an toàn, tin cậy, chính xác, đầy đủ, hiệu quả, phù hợp cho các mục đích cụ thể, bảo mật, v.v.). Không được bảo đảm rõ ràng hoặc ngầm định).

  Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho người dùng do dịch vụ này. Tuy nhiên, từ chối trách nhiệm này không áp dụng nếu hợp đồng giữa Công ty và người dùng liên quan đến dịch vụ này (bao gồm cả thỏa thuận này) là hợp đồng tiêu dùng được quy định trong Luật Hợp đồng tiêu dùng.
  Ngay cả trong trường hợp được cung cấp trong điều khoản của đoạn trước, Công ty sẽ không chấp nhận các thiệt hại gây ra bởi các trường hợp đặc biệt trong số các thiệt hại gây ra cho người dùng theo mặc định hoặc tra tấn do sơ suất của Công ty (không bao gồm sơ suất). (Bao gồm có thể thấy trước hoặc xảy ra thiệt hại.) Không có trách nhiệm được chấp nhận. Ngoài ra, việc bồi thường thiệt hại gây ra cho người dùng theo mặc định hoặc lỗi do sơ suất của chúng tôi (không bao gồm sơ suất thô) sẽ bị giới hạn ở mức phí sử dụng nhận được từ người dùng trong tháng xảy ra thiệt hại đó.

 • Điều 5 (Thay đổi nội dung dịch vụ, v.v.)

  Công ty sẽ có thể thay đổi nội dung của dịch vụ này hoặc hủy bỏ việc cung cấp dịch vụ này mà không cần thông báo cho người dùng và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho người dùng.

 • Điều 6 (Thay đổi điều khoản sử dụng)

  Nếu cần thiết chúng tôi sẽ có thể thay đổi các điều khoản này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho người dùng. Trường hợp nếu bắt đầu sử dụng dịch vụ sau khi thay đổi điều khoản này, có thể hiểu rằng người dùng đã đồng ý với điều khoản sửa đổi.

 • Điều 7 (Xử lý thông tin cá nhân)

  Công ty chúng tôi sẽ xử lý một cách thích hợp thông tin cá nhân có được thông qua việc sử dụng dịch vụ này theo Chính sách bảo mật của Công ty.

 • Điều 8 (Thông báo , liên hệ)

  Thông báo hoặc liên lạc giữa người dùng và công ty chúng tôi sẽ được thực hiện theo cách thức do công ty chúng tôi quy định. Ngoại trừ trường hợp người dùng thay đổi theo phương thức riêng do công ty chúng tôi quy định mà không có thông báo công ty chúng tôi sẽ coi địa chỉ liên hệ hiện đang đăng ký là hợp lệ và thông báo hoặc liên hệ với nơi liên hệ đó. Điều này được coi là đã liên hệ được đến người dùng khi gửi liên hệ.

 • Điều 9 (Cấm chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ)

  Người dùng sẽ không chuyển nhượng quyền, nghĩa vụ phát sinh từ thỏa thuận này hoặc sử dụng chúng làm tài sản tính chấp cho bên thứ 3 mà không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty chúng tôi.

 • Điều 10 (Luật điều chỉnh và quyền tài phán)

  Luật pháp Nhật Bản sẽ là luật điều chỉnh cho việc giải thích thỏa thuận này.
  Nếu tranh chấp phát sinh liên quan đến dịch vụ này, tòa án có thẩm quyền xử lý

Share this article