Solution 02

Web System Development / Original CMS

Phát triển hệ thống theo dịch vụ và luồng công việc của bạn, chẳng hạn như trang web thành viên / hệ thống đặt hàng / hệ thống tài chính

Trường hợp 07

CMS hóa trang chiến dịch

CMS hóa trang chiến dịch để có nhiều nhà hàng tham gia. Góp phần nâng cao tính tiện lợi cho người dùng bằng cách cơ sở hóa dữ liệu các nhà hàng và lọc theo thông số kỹ thuật khác nhau.

Trường hợp 05

Kết nối ví tiền ảo với hệ thống tài chính hiện tại

Trường hợp 04

Hệ thống tài chính vận hành ở nước ngoài.

Tiến hành quản lý yêu cầu khách hàng từ Quản lý khách hàng, đến liên kết API của từng cơ quan tài chính khác và nhiều ví tiền ảo trên Quản lý trạng thái.

Trường hợp 02-1

Tôi muốn quản lý chẳng hạn như file Excel trong local và muốn cho phản phản ánh dữ liệu đó.

Yêu cầu muốn phản ánh trực tiếp giá sản phẩm từ PC lên Web mỗi ngày. Chúng tôi đã có thể quản lý DB bằng MicroSoft Access, tìm kiếm 1 cách đơn giản chúng trên Web và đã có thể giúp cho người dùng đạt được mục đích của mình chẳng hạn như sắp xếp này nọ...

Trường hợp 01

Tôi muốn hệ thống phân phối quỹ lợi nhuận độc lập

Khách hàng đang vận hành quỹ có thể kiểm tra xem mình được bao nhiêu lợi nhuận mỗi ngày , họ cần 1 hệ thống quản lý chung nhất từ hội phí hàng tháng, lệ phí, mua mới, hủy hợp đồng tới các danh mục đầu tư và chúng tôi đã thực hiện. Tổng cộng có 2 trang web, 1 trang web tùy chỉnh thay đổi ứng dụng của những cái đó.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

  • JAVA(Spring, Struts)
  • PHP(Various frameworks)
  • Ruby(Rails)
  • Python(Django)
  • .NET(C#,VB)
  • JavaScript(React, Angular, Vue)

Nhấn vào đây để yêu cầu giải pháp

Liên hệ chúng tôi